Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για ΛΑΡΚΟ

Πριν λίγες μέρες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ υπέγραψε απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορούν τη λειτουργία του συνόλου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ. Εν πρώτης φαίνονται αρκετά θετικές, και περιλαμβάνουν και την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστούν, και ποιος θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Σας παραθέτω σχετικό απόσπασμα:

Αναφορικά με την ΛΑΡΚΟ, σημειώνεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση πως ο κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με την οποία αναθεωρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Ανωνύμου Εταιρείας “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” και επιβάλλεται η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC).

Όπως και στην περίπτωση της Αλουμίνιον, το εν λόγω σχέδιο ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα και τις οριακές τιμές εκπομπής με βάση τα Κείμενα Αναφοράς των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤ Reference DocumentsBREFs) που έχουν εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ΙPPC για τη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων και για λοιπές εγκαταστάσεις / συστήματα, που βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους όπως: α) τα συστήματα ψύξης, β) η αποθήκευση υλικών, γ) οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, δ) τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι μεταξύ των άλλων μέτρων έχουν τεθεί:

1. Άμεση αντικατάσταση της υφιστάμενης μονάδας υγρής αποκονίωσης στην Περιστροφική Κάμινο (Π/Κ) 1 και χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μονάδων υγρής αποκονίωσης στις Π/Κ 2 και 3 από συστήματα ξηρής αποκονίωσης, τεχνολογίας τύπου σακκόφιλτρων ή ηλεκτρόφιλτρων, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές σκόνης και να επιτυγχάνεται η μέση ημερήσια τιμή των 40 mg/Nm3 για τα αιωρούμενα σωματίδια. Ανακαίνιση της μονάδας ηλεκτροστατικών φίλτρων της Π/Κ 4 μέχρι 31.12.08.
2. Αναβάθμιση του συστήματος διακίνησης σκόνης από τις εγκαταστάσεις αποκονίωσης των Π/Κ προς τη μονάδα σφαιροποίησης (pelletizing) μέχρι τις 31.12.08.
3. Χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση απορροφητήρων σκόνης στην αίθουσα των ηλεκτροκαμίνων (Η/Κ) καθώς και μονάδας αποκονίωσης ξηρού τύπου στις Η/Κ. (οξείδιο του αζώτου)
4. Χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση στις καμινάδες των Π/Κ, των Η/Κ και των μεταλλακτών (Μ/Τ) συστημάτων συνεχούς μέτρησης και ηλεκτρονικής καταγραφής των αιωρούμενων σωματιδίων, SO2(διοξείδιο του θείου) και NOX . (οξείδιο του αζώτου).
5. Περιοδική παρακολούθηση των βαρέων μετάλλων στα αέρια απόβλητα των Π/Κ, των Η/Κ και των Μ/Τ.
6. Υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον ενός σταθερού σταθμού μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων (PM10), SO2 και Ni (νικέλιο), εγκατεστημένου κατάντι του ανέμου ως προς το μεταλλουργικό συγκρότημα της εταιρείας “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” στην πλησιέστερη οικιστική περιοχή.
7. Υποχρέωση διενέργειας ενδεικτικών μετρήσεων, τέσσερις (4) φορές το έτος (εποχιακά), διάρκειας 15 ημερών έκαστη σε γειτονικές αστικές περιοχές (π.χ. Λάρυμνα, Μαρτίνο, Μαλεσίνα) κυρίως για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10, PM2,5) και τα μέταλλα (νικέλιο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο).
8. Υποχρέωση υποβολής αναθεωρημένης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την κοκκοποίηση της σκωρίας Η/Κ ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας τους και να επιτυγχάνεται η οριακή τιμή των αιωρούμενων στερεών στα υγρά απόβλητα, καθώς και μελέτης διαχείρισης των ομβρίων υδάτων τόσο της βιομηχανικής εγκατάστασης όσο και των λιμενικών εγκαταστάσεων, στην οποία να προβλέπεται η κατασκευή κατάλληλου δικτύου συλλογής τους, τυχόν επεξεργασίας και απορροής τους με σκοπό την αποφυγή διάθεσης επιβαρημένων επιφανειακών απορροών στο περιβάλλον.
9. Υποχρέωση υποβολής Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης της σκόνης που παρήχθη κατά τα προηγούμενα έτη, έχει συγκεντρωθεί σε χώρο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης και έχει καλυφθεί με τεχνητή χλόαση, με σκοπό τη χορήγηση σχετικής άδειας περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
10. Όροι και μέτρα για την λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και των υδροληψιών.

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Αρκτικόλεξο ΛΑΡ.Κ.Ο.

Μέχρι τώρα όλοι μας γνωρίζαμε ότι το όνομα ΛΑΡΚΟ είναι ΛΑΡ.ΚΟ. και είναι τα αρχικά των λέξεων ΛΑΡΥΜΝΑ (χώρος εργοστασίου) ΚΟΚΚΙΝΟ (χώρος εξόρυξης).
Αν όμως θέλουμε να κάνουμε πιο επίκαιρο το Αρκτικόλεξο αυτό θα μπορούσε να πάρει την μορφή ΛΑΡ.Κ.Ο.
και η επεξήγηση αυτού:

ΛΑΡΥΜΝΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ

Δεν είναι πολύ επίκαιρο και ρεαλιστικό??
Δίνει νομίζω στον όρο ΛΑΡ.Κ.Ο. την πραγματική του οντότητα...

Άγιος Νικόλαος ο Νέος ο εν Βουνένοις

Εννιά Μαϊου σήμερα, μεγάλη γιορτή για το χωρίο μας. Γιορτάζει το νησάκι μας, ο Άη-Νικόλας. Εδώ και πολλά χρόνια η εικόνα του Αγίου μεταφέρ...